Deniz Ticareti Hukuku Avukatı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz ticareti hukuku, gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferine ilişkin hukuki işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kendi içeresinde sekiz bölüme ayrılmış durumdadır. Türk Ticaret Kanunu anlamında geminin ne olduğunun bilinmesi önem arz eder. Çünkü, Türk Ticaret Kanunu içerisindeki tanıma uymayan gemiler bakımından bu kanun hükümleri uygulanmaz.

Bilişim Suçları Avukatı

Siber Suçlar Hukuku

Bilişim suçu kapsamında yapılan saldırılara ve hak ihlallerine karşı gerek savcılığa şikâyette bulunup ceza davası, gerekse hukuk davası açılabilmektedir. Medeni Kanun’un 24. ve 25. maddeleri ile Borçlar Kanunu’nun 48. ve 49. maddeleri, her tür yayınlardan dolayı zarara uğrayan kişileri çeşitli hukuk davaları ile bu saldırıya karşı korumaktadır.

Yalova Avukat

Ceza Hukuku

Tüm hukuk kurallarının amacı, toplumsal düzeni sağlamaktır. Diğer hukuk disiplinleri gibi, ceza hukuku da kendi araçlarıyla bu genel amaca hizmet eder. Ceza hukuku, örneğin “kimseyi öldürme!”, “başkasının malını çalma!” şeklinde emir ya da yasak ihtiva eden normlar ve bu normların ihlâli halinde uygulanacak olan yaptırımlarla toplumsal düzeni korumayı amaçlar.

hukuki danışmanlık hizmetleri

Finans Hukuku

Finans Kuruluşları tarafından yapılan tüm işlemler bağımsız idari otoriteler tarafından hem merkezi ve hem de yerinden denetimler ile sürekli denetlenmektedir.  Bu kapsamda finans kuruluşlarının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili Finans Mevzuatına uygun hareket etmek yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiilleri konu almaktadır. Bu yapısıyla Ticaret Hukuku; ticari işletme, şirketler hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak, taşıma işleri ve sigorta olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu “her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli iş adamı gibi hareket etme” yükümlülüğü ifade edilmektedir. Burada objektif bir ölçü dikkate alınır. Yani tacirin kişisel durum ve yeteneğine göre göstereceği özen değil, ticaretinin özelliği göz önünde tutularak, tedbirli ve ileriyi makul ve mutad bir oranda gören bir tacirin göstereceği özen ölçü görevini görür. 

Tanıma ve Tenfiz Hukuku Avukatı

Tanıma & Tenfiz Hukuku

Gelişen dünyada uluslararası ilişkiler ve etkileşimler artmıştır. Bunun bir sonucu da yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıkların ortaya çıkması olmuştur. Kural olarak yerel bir uyuşmazlık, uyuşmazlığın çıktığı ülkenin yargı organlarınca çözüme kavuşturulur.  Yabancı yargı organlarınca tesis edilen kararların başka bir ülkede hukuki sonuç doğurması ise ancak o ülke makamlarınca tanıma ve tenfiz prosedürü işletildikten sonra mümkün olmaktadır. Bu tanıma ve tenfiz prosedürünün şartlarını ise kararın etki doğuracağı ülkelerin kendileri belirlemektedir.

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku

îş Hukukunun sosyal sigortalar ve iş ve işçi bulma faaliyetleri bir kenara ayrıldıktan sonra geriye kalan kısmı, iki bölüme ayrılmaktadır. Bunlar, Bireysel îş Hukuku ve Toplu iş Hukuku’dur. Bireysel İş Hukuku, tek tek işçilerin işverenleri ile olan hukukî ilişkilerini, iş ilişkisinin konusunu teşkil eden karşılıklı hak ve borçlarını,  kısaca, hizmet sözleşmesi hukuku olarak adlandırılabilecek alanı düzenler. Buna karşılık, Toplu  İş Hukuku adı verilen kısım içinde, meslekî birlik hukuku, toplu iş sözleşmesi hukuku, iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk hukuku, iş kavgası (grev ve lokavt) hukuku ve iş mahkemeleri hukuku yer almaktadır.

Fikri ve Sınayi Mülkiyet Hukuku Avukatı

Fikri Mülkiyet Hukuku

Yaratıcı çaba sonucunda oluşan her türlü gayri maddi varlık şeklinde tanımlanan Fikri Mülkiyet, ülkelerin öncelikle teknolojik ilerlemelerini, sonrasında uluslararası ticari ilişkilerini, yatırım kararlarını ve tüm bunların sonucu olarak da ekonomik büyümelerini etkileyen önemli bir unsurdur. İnsan zekâsının ürünü olarak gerçekleşen her türlü gayri maddi varlık olarak ta tanımlanan Fikrî Mülkiyet kavramını günümüzde birçok gelişmiş ülke fikrî mülkiyet kavramını güçlü politikalarla korumakta ve Fikri Mülkiyet Haklarının korumasına ilişkin hukuki altyapılarını güçlendirmektedirler.

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık Hukuku

Hekimin, sözleşme ile üstlendiği tıbbî teşhis ve tedavi edimini sözleşmede kararlaştırılan şartlara aykırı olarak hiç veya gereği gibi ifa etmediği durumlarda sorumluluğu söz konusu olur. Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için sözleşmeye aykırı davranışın yanı sıra hekimin kusurlu olması, hastanın bu kusurlu davranıştan dolayı zarar görmesi ve bu kusurlu davranış ile zarar arasında uygun bir nedensellik bağının bulunması durumunda, hekim hastaya verdiği zarardan sorumludur. Hasta maruz kaldığı zarardan dolayı hekimden maddi ve manevi tazminat talep edebilir.  

Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici Hukuku

Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilde defa  995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde gereksinimlerin artması ile 2014 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olup, uyuşmazlıklarda halen 6502 sayılı kanun uygulanmaktadır. 6502 sayılı kanun uyarınca tüketici hukuku tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

 

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme & Devralmalar

Türkiye ekonomisinde son zamanlarda şirket evlilikleri (birleşmeleri ve devralmalar) çok önemli bir yer tutmaktadır. Rekabet kurumu tarafından yayınlanan birleşme ve devralmayla ilgili bir raporda 2014 yılı için kuruma 215 adet başvurunun yapıldığı ifade edilmiştir. Rekabet kurumu tarafından incelenen birleşme ve devralmaların, hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde bildirilen toplam işlem bedeli yaklaşık 22 milyar 90 milyon TL. dir. Aynı dönemde tüm tarafları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri ise 6 milyar 186 milyon TL’dir. Bu rakamlar Türk ekonomisinde şirket evliliklerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Kambiyo Hukuku Avukatı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak, ticari hayatta yaygın olarak ödeme yapma amacıyla kullanılır. Ancak; Kıymetli evrak, sadece bir ödeme aracı değildir. Ödeme aracı olarak kullanılması, kıymetli evrakın çeşitli işlevlerinden biridir. Kıymetli evrak; ödeme yapma, kredi temin etme, pay sahipliği haklarını kullanma gibi işlevleri yerine getirmek üzere kanun ve ilgili mevzuat tarafından ticari hayatta kullanılmak üzere düzenlenmiş olan belgelerin genel adıdır. Kıymetli evrakın ortaya çıkmasında ticari hayatta güvenlik ve kolaylığa duyulan ihtiyacın önemli etkisi vardır. Kıymetli evrak, hem bu güvenlik ihtiyacını karşılamış hem de devredilebilirdik özelliği nedeniyle ticari hayata yenilik, kolaylık ve hız kazandırmıştır.

Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Borçlar ve Sözleşmeler Hukuku

Borçlar hukukunun konusunu borç ilişkileri oluşturur. Borçlar Hukuku’nun bu bağlamda ana kaynağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur. Ancak bunun dışında da borç ilişkilerini düzenleyici hükümler içeren bir çok genel ve özel kanun bulunmaktadır. Borç ilişkisi, dar anlamda ve geniş anlamda borç ilişkisi şeklinde iki türlüdür. Dar anlamda borç ilişkisi, alacaklının borçludan bir şeyi vermesini, yapmasını ya da yapmamasını isteme hakkını veren ilişkidir. Geniş anlamda borç ilişkisi ise, bir hukuki ilişkidir. Bu hukuki lişkinin içinde birçok borç olabilir. Başka bir deyişle, geniş anlamda borç ilişkisi birçok borç doğuran hukuki ilişkidir. 

İnşaat Hukuku Avukatı

İnşaat Hukuku

İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması; Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, İpotek Sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmeti, Kat İrtifakı Sözleşmelerinin hazırlanması, Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, İnşaat Hukuku ile ilgili, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, sözleşme yönetimi, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve daha birçok konuda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku

Miras; geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder. Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler kısaca söyledir; AY m. 35 “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” denmektedir. Ayrıca, detaylı düzenlemeler TMK 495 – 682 ve TMK ve TBK genel hükümleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tahkim Yargılaması

Tahkim Hukuku

Milletlerarası Tahkim Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hazırlanırken, iç tahkime ilişkin UNCITRAL model kanun esas alınmıştır. HMK kapsam olarak yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olduğu uyuşmazlıklar için uygulama alanı bulacaktır. MTK ise tahkim yerinin Türkiye olduğu uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık yabancı unsurlu ise uygulanır. Ülkemiz tahkim alanındaki Yabancı Hakem Kararlarının tanınması ve Tenfizi Hakkındaki 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve Milletlerarası Ticari Hakemlik Konusundaki 1961 tarihli Cenevre Sözleşmesine taraftır.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukuku

Kira sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen, sürekli, rızai ve ivazlı sözleşmeler olup Türk Borçlar Kanunu’nda kapsamlı bir biçimde düzenlenmiştir ve kanun koyucu tarafından TBK m. 299′ da tanımı yapılmıştır. Kanun göre kira sözleşmesi kiraya veren tarafın bir şeyin kullanılmasının veya kullanmaya ek olarak yararlanılmasının kiracı tarafa bırakıldığı, kiracının da bunun karşılığında taraflar arası kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kanundaki bu tanımlama; konut kirasını, çatılı işyeri kirasını ve ürün kirasını kapsamakla kalmayıp her türlü kira ilişkisini tanımlayacak bir tanımdır.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra & İflas Hukuku

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu gibi düzenlemeler, maddi kanunlardır ve bunlar, esas itibariyle hakkın özünü ilgilendiren hükümler içerirler. Başka bir açıdan bu kanunlar, özel hukuk ilişkilerini düzenleyen kanunlardır. Özel hukuk ilişkilerinin çiğnenmesi halinde, hukuk kurallarını ihlâl eden kişiler hakkında hakkı ihlal eden kişilerin ne gibi haklara sahip bulundukları ve bu haklarını hangi yöntemler uygulanarak elde edecekleri hususu, genel olarak maddi hukuk kanunlarının konusuna girmez. Bu hususları düzenleyen ayrı, şekli kanunlara ihtiyaç vardır. Şekli kanunların örnekleri, yargılama (usul) ve takip (icra) yasalarıdır.

Enerji Hukuku Avukatı

Enerji Hukuku

Türkiye, yakın geçmişte enerji piyasasını kamunun yanı sıra yerli ve yabancı özel sermaye yatırımlarına da açmak suretiyle liberalleştirdiğinden ötürü, piyasaya pek çok yeni oyuncu giriş yapmış ve bunların faaliyetleri düzenleme ve denetime tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde enerji hukuku özellikle izin, lisans, ruhsatlandırma, teşvik, özelleştirme ve tarifler yönünden gelişmiştir. Ayrıca büromuz enerji yatırımcılarına vergi konuları da dahil olmak üzere karşılaştıkları idari yaptırım ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, idari makamlar, tahkim kurulları ve mahkemeler önünde temsil hizmeti de sunmaktadır.

Vergi Hukuku Avukatı

Vergi Hukuku

Vergi, devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir. Vergi Hukuku ise; Devlet ile kişiler arasındaki vergi ilişkilerinden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen hukuk dalıdır. Vergi ilişkisinde bir yanda devlet, diğer yanda kişiler yer alır. Bu ilişkinin temelinde devletin vergilendirme yetkisi yatmaktadır ve tarafların eşitliği söz konusu değildir. Dolayısıyla vergi hukuku bir kamu hukuku dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rekabet Hukuku Avukatı

Rekabet Hukuku

Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazaları Hukuku

Finans Hukuku Avukatı

İdare Hukuku